Syarat-syarat
Kelayakan
 • Kakitangan Kerajaan dan badan berkanun
 • Berumur 18 - 58 tahun*
 • Berjawatan tetap serta telah berkhidmat melebihi 3 bulan
 • Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan
 • Tempoh bayaran balik selama 6 - 240 bulan 
*Salinan Lampiran A yang telah disahkan oleh ketua majikan perlu disertakan


Dokumentasi
 • 2 salinan kad pengenalan baru yang disahkan oleh ketua majikan
 • Penyata gaji asal untuk bulan terkini dan 2 salinan penyata gaji untuk 3 bulan terkini yang disahkan oleh ketua majikan
 • 1 salinan surat beranak / surat pengesahan kelahairan yang disahkan oleh ketua majikan (untuk permohonan yang dibuat oleh polis sahaja) 

Contoh Caj-Caj Untuk Pinjaman - RM 20,000.00

5% bayaran perkhidmatan#
RM 1000.00
 Duti setem kepada pemungut setem 
RM 80.00
(0.4% daripada jumlah pembiayaan pada dokumen jual aset)  
Awam-i Protector (Takaful)** (Optional)
RM 259.40
Duti setem ke atas Perjanjian Penjualan
RM 10.00
Yuran keahlian# 
RM 10.00
Saham#
RM 100.00 

Tunai Bersih *** 18,540.60 
**Berdasarkan jadual kadar sumbangan (Lelaki) untuk lingkungan umur 31 hingga 35 tahun.
Nota: Perlindungan takaful hanya terhad kepada pembiayaan yang kurang daripada Rm150,000 & tempoh bayaran balik yang kurang daripada 180 bulan.
***Berdasarkan pembiayaan sebanyak RM 20,000 dalam tempoh 120 bulan. Jumlah bersih akan dikreditkan ke dalam akaun simpanan pemohon.
#Caj yang dikenakan oleh Koperasi.


Cara Memohon
 • Hubungi saya untuk mendapatkan borang permohonan di CIMB ISLAMIC - Awam - I - Mobile Sales Center 13 sama ada dalam dalam bentuk virtual atau fizikal.
 • Lengkapkan borang permohonan Menggunakan Pen Dakwat HITAM Sahaja.
 • Ataupun anda boleh memohon secara online di navigasi Loan Application dan anda akan menerima maklum balas saya dengan segera.
Terma dan syarat bagi kelulusan dalam masa 24 jam dan pembayaran pembiayaan dalam masa 24 jam adalah seperti berikut:
 • Pembiayaan mestilah dibawah RM 100,000 dan tidak melibatkan penebusan hutang dengan mana-mana bank/koperasi atau institusi kewangan yang lain.
 • Permohonan mestilah disertakan dengan dokumen yang lengkap dan diterima oleh CIMB ISLAMIC.
 • Pemprosesan permohonan terhad pada hari bekerja sahaja.
 • Pemohon mestilah mempunyai akaun simpanan (individu/saving account) CIMB Islamic atau CIMB Bank yang aktif.